Mercedes-Benz

仁孚售後服務

After-Sales Services

仁孚行擁有港澳區最龐大的豪華汽車維修服務網絡,共有七個維修中心,專業技師逾六百名。

                       
如需預約檢查服務,請致電 (853)2885 0138 或使用電子預約服務。